PROJECTES

FAMÍLIA I INFÀNCIA

El programa Família i Infància realitza diverses activitas, les quals són:

El Programa Família i Infància sorgeix a Càritas de Cervera l’any 1992. Als primers anys no es feia suport educatiu, només asal d’estiu. Després d’uns anys ho va assumir l’Ajuntament i Càritas crea aquest servei, davant la demanda de les escoles, d'oferir suport educatiu fora de l’horari escolar, per part d’alguns alumnes nouvinguts i amb mancances educatives.

El servei del suport educatiu es crea per cobrir unes mancances educatives i socials d’aquells nens/es que es troben en situació de risc i/o exclusió social. Per tant, podríem dir que aquest és un projecte preventiu. I més endavant es va crear el servei de suport psicològic per als infants i les respectives famílies.

SERVEI DE SUPORT EDUCATIU

A qui s’adreça el servei?

El servei va adreçat a nens i nenes de 6 a 11 anys de Cervera que es trobin en situació de risc i/o exclusió social, fracàs escolar, baix rendiment escolar i dificultats econòmiques de la família.


Criteris de selecció dels infants:

- Edat: Cicle superior de primària.

- Derivats dels Serveis Socials d’Atenció Primària, EAP i/o centre educatiu.

- Dificultats escolars: baix rendiment acadèmic, dificultats en l’idioma (persones nouvingudes)…

- Dificultats socials: entorn social poc favorable, manca habilitats socials…


Els objectius del programa són:

General:

Millorar la qualitat de vida dels infants i de les famílies que es troben en situació de risc i/o exclusió social.

Específics:

- Facilitar recursos als infants perquè gaudeixin d’igualtat d’oportunitats escolars i de temps lliure.

- Procurar la integració dels infants en les activitats de l’escola i de lleure en el seu poble, per contribuir al seu creixement integral.

- Implicar les famílies en el procés educatiu de l’infant.

- Prevenir situacions de risc.

- Rebre suport educatiu fora de l’horari escolar.


SERVEI DE SUPORT PSICOLÒGIC:

Els nens/es que es beneficien d’aquest servei són els infants de primària que assisteixen al servei de suport escolar. Per tant, en el moment que els voluntaris, professora o treballadora social puguin detectar algun tipus de problemàtica, aquest serà derivat al servei. També s'atenen infants derivats per serveis socials i/o d'altres projectes.

Objectius:

General:

Millorar la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies que es troben en situació de risc i/o exclusió social.

Específics:

- Millorar l’autoestima dels infants.

- Donar pautes de conducta (educar/formar) als pares.

- Millorar les relacions personals, socials i familiars.

- Detectar trastorns: manca d’atenció, hiperactivitat...

- Formació del voluntariat.VELLESA I VOLUNTARIAT

En aquest programa es realitza acompanyament a persones que viuen soles i/o a les residències i no tenen ningú que els pugui acompanyar.

Els objectius són:

- Atendre la necessitat de companyia que tenen moltes persones grans i/o malaltes, sigui a la pròpia llar o a les residències.

- Facilitar la formació i el treball en equip dels voluntaris d’aquest programa.

- Detectar necessitats, donar a conèixer els recursos existents per a la gent gran, etc.

- Facilitar un espai d’animació i d’amistat a les persones grans i/o malaltes que no poden sortir de casa o viuen en residències.

Quins serveis oferim?

  1. Companyia a residències:

És un servei que s’ofereix a les dues residències de Cervera. Va adreçat als residents que no tenen familiars o per aquelles persones que tenen problemes d’adaptació en aquesta (se senten sols, dificultat de relació amb els altres…).

És un servei que es dóna setmanalment.

El voluntari és el qui es trasllada a la residència un o dos cops per setmana.

L’objectiu és oferir una estona de companyia, conversa… a aquelles persones que se senten soles. S’estableix un vincle, relació… entre el voluntari i la persona gran.

2. Companyia a domicili:

És un servei adreçat a persones grans o persones que pateixen alguna malaltia greu i a les famílies d’aquestes. Són persones que tenen dificultat per moure’s.

És un servei setmanal.

El voluntari és el qui va al domicili a prestar el servei un o dos cops per setmana. Sempre hi ha d’haver el consentiment de la família.

L’objectiu és oferir una estona de companyia, conversa… a aquelles persones que se senten soles i d’aquesta manera que no perdin el contacte amb el món exterior.

S’estableix un vincle, relació… entre el voluntari i la persona gran.


SENSE LLAR

Des de que es va tancar l’Alberg “el Vianant” es va establir un protocol d’atenció entre Càritas i l’Ajuntament de Cervera, en concret la policia local. Les atencions es fan pel matí al despatx de Càritas, de 10 a 13 h i per les tardes, les persones sense llar s’han d’adreçar a les dependències de la policia local de l’Ajuntament de Cervera.

L’ajuda que s’ofereix són: àpats, roba i en situacions justificades el desplaçament.

Quan s’atén una persona pel matí des del despatx de Càritas es fa arribar les dades personals de la persona atesa, a la policia local, per tal d’anar coordinats. Quan és la policia local que l’atén ens fan arribar una fitxa de la persona que han atès. D’aquesta manera, uns i altres sabem les persones que s’han atès.

En el supòsit de persones sense sostre que es trobin al carrer amb condicions meteorològiques extremes i prèvia notificació d’alerta de protecció climàtica i/o d’incendis per part de la Direcció General de Protecció civil, la policia local podrà fer ús de l’equipament del pis de Cervera Segarra Acull quan es trobin amb una persona sense llar.

OBJECTIUS.

- Cobrir les necessitats més bàsiques: alimentació, higiene, etc. de les persones que es troben de pas per Cervera.

- Informar i orientar sobre recursos i serveis.

COL·LECTIUS QUE S’ATÉN:

- Persones sense suport familiar i sense una xarxa social que s’han quedat sense treball ni ingressos.

- Persones que fa molt temps que es troben al carrer (transeünts crònics). Persones que estan al carrer des de fa més de 15 anys.

- Temporers. Durant els mesos d’estiu, sobretot el mes de juliol i agost, s’ha notat la presencia de persones temporeres que han vingut a la campanya de la fruita.

- Immigrants. Cal distingir entre: aquelles persones comunitàries (Portugal i països de l’est) i extracomunitàries (bàsicament del Marroc) que s’han adaptat al món del transeüntisme des de fa uns anys i els immigrants sense papers.


ACOLLIDA

Càritas atén a totes les persones que s'adrecen al servei.

La treballadora social és qui fa l'acollida, deriva a projectes de la mateixa entitat i gestiona els ajuts que requereixi la persona o família atesa:

  • Aliments

  • Roba

  • Medicació

  • Transport

  • Ajuts d'urgència per lloguer, subministres,...

En cas de no poder oferir resposta a la seva demanda es deriva a serveis especialitzats de Cervera.


HORTS SOCIALS I INCLUSIUS

El Projecte “Horts Socials i Inclusius” es gestionat per la Paeria de Cervera i Càritas Interparroquial de Cervera.

L’objectiu principal dels Horts Solidaris és treballar en la millora de la qualitat de la vida de les persones més vulnerables i al progrés equilibrat i sostenible del nostre municipi amb l’objectiu principal del conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum.

Aquests horts, constitueixen un bé d’una persona particular la qual ha signat un contracte de cessió amb l’Ajuntament i Càritas Interparroquial de Cervera.

L’adjudicatari solament tindrà la possessió precària de l’hort municipal que se li assigni, pel termini que es determini i en aquest document i condicionat al seguiment i compliment de la normativa establerta.

La durada per la utilització d’ús temporal dels horts serà d’un any que podrà ser renovable si hi ha disponibilitat d’horts.

A qui va dirigit: Beneficiaris del Rebost Solidari

Objectius:

- Treballar en la millora de la qualitat de vida de les persones més vulnerables i del progrés equilibrat i sostenible de l’entorn.

- Habilitar horts no utilitzats

- Facilitar un espai a les famílies perquè puguin treballar i conrear la terra per a l’autoconsum.

- Entregar els excedents alimentaris conreats al Rebost Solidari

- Col·laborar amb el projecte, la persona beneficiària de l’hort, participant un màxim de tres hores a la setmana per arreglar i millorar l’estat d’altres horts que tinguin el mateix ús social.


PROJECTES EN COL·LABORACIÓ AMB XAVIER PAULES